Paljon puhetta asuntomarkkinoista – unohtuuko kokonaiskuva?

27
november
2017

Asuntomarkkinoista on kirjoitettu viime aikoina paljon mediassa. HS kertoi erikoissijoitusrahastoon liittyvistä riskeistä koskien niiden likvidisyyttä. Tämä on ajankohtainen ja hyvä huomio, sekä todellinen riski tilanteessa, jossa suuri joukko sijoittajia myy rahasto-osuutensa samanaikaisesti. On hyvin edesvastuutonta, mutta laillista keinotella arvonmäärityksillä tavalla, jolla eräät asuntorahas- tot ja pörssiyritykset ovat toimineet. Tästä syystä moni asiaan perehtymätön sijoittaja voi rinnastaa uutisoinnin alle täysin erilaista toimintaa harjoittavat toimijatkin. Esimerkiksi ICONin tyyppisissä suljetuissa rahastoissa tätä ongelmaa ei pääse syntymään, sillä meidän voitto (tai tappio) realisoi- tuu sijoittajille vasta kun asunnot myydään.

Kauppalehti uutisoi myös isosti yksittäisen rakennusliikkeen ongelmista Helsingin keskustassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Tämä on valitettava yksittäistapaus ja virhearviointi, mitä kaikilla aloilla tapahtuu on suhdanne mikä tahansa. Olemmekin ICONilla pitäneet hyvänä ohjenuorana sijoittajien suuntaan antaa reilusti informaatiota hankkeista ja niiden sisällöstä – on tärkeää, että sijoittajat ymmärtävät prosessit ja osaavat arvioida toimijan kompetenssia strategian läpivientiin.

Lisäksi olemme saaneet viime aikoina lukea erilaisia spekulointeja Ruotsin kiinteistömarkkinoista. Ruotsissa asiaan on kuitenkin havahduttu ja se on ollut tiedossa pitkään. Ongelmaan on puututtu tekemällä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi: asuntolainaa on lyhennettävä nopeammin ja rakentamista lisätty merkittävästi suurkaupungissa. Nämä toimenpiteet näyttävät tehoavan, sillä asuntojen hinnat ovat stabilisoituneet.

Valitettavan usein kokonaiskuva unohtuu

Viimeaikaisissa keskusteluissa on kuitenkin unohtunut muutama oleellinen asia. Suurin yksittäinen syy, joka vaikuttaa asuntojen hintoihin, on niiden kysyntä. Siellä missä kysyntää on - asunnot menevät kaupaksi ja mikäli asuntoja ei rakenneta tarpeeksi - hinnat nousevat kysynnän ylittäessä tarjonnan. Tämä on peruskivi, jonka jokainen taloutta opiskellut tietää.

Miksi ihmiset sitten muuttavat pääkaupunkiseuduille ja muihin kasvukeskuksiin? Vastaus on yksinkertainen; siellä ovat työpaikat, ”sirkushuvit” ja samankaltaiset sekä samanlaisen ajatusmallin omaavat ihmiset - toisin sanoen: yhteisöllisyys! Kaupungistumisen trendi on maailmanlaajuinen, eikä Suomi ole tässä millään tavalla poikkeus, tämä selviää niin tilastokeskuksen kuin YK:n tilastoista.

YK:n vuonna 2014 julkaistu kaupungistumisen trendi ja maailman väistönkehitys

Asuntojen hinnat eivät romahtaneet?

Muistatte varmasti päivän jolloin Lehman Brothers ilmoitti jättävänsä konkurssihakemuksen? Tuntui siltä, että koko maailma romahtaa. Miten on mahdollista, että yksi maailman isoimmista pankeista menee konkurssiin? Markkinat olivat shokissa. Muutama vuosi tästä syntyi eurokriisi (2011). Saimme jälleen uutisia siitä kuinka synkästi yrityksillä ja etenkin vientiyrityksillä menee sekä kuinka huonolla tasolla ovatkaan valtioiden taloudet.

"Asuntokuplaa ei synny, kun rakennetaan tarpeeseen"

Kaupungistuminen ei pysähtynyt, eikä edes hidastunut finanssikriisin aikana. Vastaavasti rakentaminen hi- dastui merkittävästi. Yksistään pääkaupunkiseudulle on koko 2000-luvun aikana muuttanut keskimäärin 17.000 ihmistä vuodessa. VTT mukaan, olisi näiden muuttajien asuttamiseksi pitänyt rakentaa noin 13.000 uutta kotia vuosittain. Ihmismassat ovat liikkuneet, mutta koteja ei ole saatu rakennettua lähimainkaan riittävällä tasolla. Asuntorakentamisen rakenteellinen vaje on vuoteen 2015 mennessä noin 30.000 asuntoa. Viime vuosien aikana käynnistettyjen massiivisten rakennushankkeiden (Jätkäsaari, Tripla ja REDI) ansiosta on vajetta saatu kirittyä kiinni noin 10.000 asunnolla. Tarkoittaa siis sitä, että vajetta on vielä noin 20.000 asunnon verran. Kaupungistumisen kiihtymisen myötä asuntojen vuotuinen rakentamistarve kasvaa ja tämän hetkisellä rakentamisen tahdilla ei tarjonta tule kohtaamaan kysyntää lähivuosinakaan.

Suomen osakasuntojen hintakehitys vuodesta 1988-2017, Tilastokeskus

Samaan aikaan EKP jatkaa tukitoimiaan euroalueen talouden tervehdyttämiseksi. Suuri osa tästä tukirahasta valuu isoille instituutioille, jotka sijoittavat rahat markkinoille. Pörssien kokonaisarvot nousivat nopeammin kuin yritysten voitot. Näin ollen pörssi mielletään kalliiksi. Markkinakorko on samanaikaisesti ollut käytännössä 0%, eikä kannusta rahan säilyttämiseen pankissa. Tämä johtaa siihen, että instituutiot allokoivat sijoituksensa kiinteistösektorille, koska heille on päivänselvää, että urbanisaatio on totta ja ihmiset muuttavat kaupunkeihin tarviten lisää asuntoja.

Positiiviset talousluvut

Suomen talousluvut ovat vihdoin kääntyneet kasvuun muun maailman vanavedessä. Tästä johtuen yritykset ja ihmiset uskaltavat tehdä pidemmän tähtäimen investointeja. Tämä luo taasen pohjaa markkinoiden kehittymiselle ja vakaudelle. Kun markkinat yleisesti kehittyvät — kehittyvät myös kiinteistömarkkinat — erityisesti kasvukeskuksissa.

Edellä mainittuihin syihin perustuen ICON päätti sijoittaa pääkaupunkiseudulle ostamalla Helsingin ydinkeskustasta arvokiinteistön. Kohdekokonaisuus tulee sisältämään upeita arvoasuntoja sekä korkeatasoisen hotellin ravintoloineen.

Mariankatu 23 ja Liisankatu 8A

Työkalujen merkitys riskien minimoimisessa  (osa 2 / 2) 

31
oktober
2017

Kohteiden ja kumppanien valintaprosessi

ICON on kirjannut strategiaansa ne tavoitteet, joita yhtiöllä on omien tuotteiden ja kohteiden osalta. Jokaista hanketta tarkastellaan aluksi ”strategia-silmälasit” päässä. Mikäli kohde on strategiaamme sopiva, jatketaan kohteen tarkastelua pureutumalla sen eri osa-alueisiin. Mitä kohde maksaa ja mikä on sen tuotto-odotus? Entä mitä kohteelle pitää tehdä, jotta sen tuotto-odotus toteutuu. 

Kohteen tiedot, kuten sijainti, arvioitu kehityksen kustannus, myyntihinta sekä myyjänä olevan tahon luotettavuus syötetään analysointi-työkaluun, joita avulla saamme lyhyen tai pitkän kaavan kautta tarkasteltua sen, onko kohde ylipäätään meitä kiinnostava ja soveltuuko se meidän strategiaan. Jos soveltuu, seuraavaksi tulee tarkasteltavaksi se, minkälainen kehityshanke kohteen ympärille on rakennettava, jotta siitä saadaan paras mahdollinen tuotto sijoittajille.

Kohteiden toteuttamiseksi tarvitaan eri ammattikuntiin kuuluvia kumppaneita kokonaisuuden ja eri osa-alueiden menestyksekkääseen läpivientiin. Näiden kumppaneiden valitsemiseen on ICONissa luotu oma prosessi. Prosessissa kumppaneita vertaillaan keskenään seuraavia osa-alueita analysoimalla; yritys, talous, referenssit ja hinta. Kumppanit pisteytetään prosessin lopputuloksena niin, että hinnasta voi saada maksimissaan 100 pistettä ja muista osa-alueista 100 pistettä. Pisteidenjaon jälkeen voidaan tehdä lopullinen valinta kumppaneiden suhteen.

Kun oikea kohde ja kumppanit ovat valikoituneet, voimme ryhtyä pureutumaan kohteen ominaisuuksiin ja niihin liittyviin riskeihin hyödyntäen yllä- ja edellisessä blogissa mainittuja työkaluja. Kyseisten toimenpiteiden avulla pyrimme valikoimaan ICONille ja tuotteillemme sopivimmat kohteet ja kumppanit.

ICON toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana. Vaihtoehtorahastojen markkinointi Suomessa vaatii Finanssivalvonnan myöntämän markkinointiluvan. Luvan saamisen edellytyksenä on se, että vaihtoehtorahaston hoitaja osaa kuvata tuotteeseen liittyvät riskit tarpeeksi laajasti ja tarkasti niin, että sijoittajat ymmärtävät ne. Näiden riskien kartoittamiseen ja niiden kuvaamiseen on luotu omat prosessit. Prosessien kautta kartoitetaan rahastoihin ja muihin tuotteisiin liittyvät riskit sijoittajansuojan näkökannalta.

Yllä kuvattujen toimenpiteiden ja prosessien kautta, pystymme luomaan kokonaiskuvan sijoitustoiminnan varojen keruusta, kohteiden hankinnasta, niiden jalostamisesta aina niiden käyttäjiin asti. ICONin ”tuotteen” elinkaareen vaikuttavat riskit vaikuttavat niin ikään asiakkaisiimme — ovat he sitten sijoittajia tai lopputuotteen omistajia. Tästä syystä kiinnitämme nyt ja jatkossa erittäin suurta huomiota riskeihin ja niiden kartoittamiseen luotuihin prosesseihin. Käsittelemme yleistä riskikuvaa osana strategiaa, hallituksen työskentelyssä sekä osana operatiivista toimintaa.

Riskien tunnistamiseen kehitettyjä työkaluja ja prosesseja hyödyntäen, sekä niitä jatkuvasti jalostaen olemme kyenneet luomaan prosesseja, jotka avustavat meitä luomaan sijoittajillemme käsinkosketeltavaa tuottoa.

Riskien hallinta kiinteistösijoittamisessa (osa 1 / 2)

28
september
2017

Vacon on suomalainen menestystarina, jonka perustajäseniä on  ICON:in puheenjohtaja Jari Koskinen. Koskinen on väitellyt tohtoriksi yrityksien dynaamisesta johtamisesta. ICON:issa Jarin vastuulla on hallitustyöskentely sisältäen kyvykkään stratregian ja tehokkaat prosessit. Tässä blogissa Jari kertoo tarkemmin mitä työkaluja käytämme ICONissa.

Sijoitustoiminnalle on olennaista, että siihen liittyy aina riskejä. Riskien tunnistaminen ja niiden huomioiminen sijoituspäätöstä tehtäessä, korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kiinteistöihin sijoittamista, joko suoraan tai epäsuoraan, pidetään siihen liittyvien riskien kannalta perinteisesti pienempi riskisenä kuin esimerkiksi osakesijoittamnen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kiinteistöihin sijoittamiseen liittyisi riskejä.

Kiinteistösijoittamisenkin riskit voidaan jakaa ns. ”sisäisiin” ja ”ulkoisiin” riskeihin. Ulkoisiin riskeihin luetellaan yleisesti sellaisia riskejä, jotka vaikuttavat sijoituskohteesta tai tyylistä riippumattomasti kuten; poliittinen riski (esim. vaalitulos), force majour riski (sota, vallankaappaus, luonnonkatastrofit), talousriski (maailmanlaajuinen lama/taantuma) tai muu vastaava.

Sisäisiin riskeihin luetellaan yleensä riskejä, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän suoraan sijoituskohteeseen, kuten; kaavariski (mitä saa rakentaa, vrt. poliittinen riski), viranomaisriski (lupakäsittely, kaavakäsittely), vastapuoliriski (suunnittelijat, toimittajat, rakennusliike), markkinariski (rahoituksen hinta, vuokramarkkinat, asuntomarkkinat, rakentamisen hinta).

ICON:issa olemme ottaneet käyttöömme erilaisia työkaluja riskien tunnistamiseen ja päätöksine tekemiseen. Nähin työkaluihin kehittämiseen ja käyttämissen panostamme merkittävästi aikaa. Analysoimme makrotason riskejä käyttäen hyödyksi mm. yritysjohtamisen perustyökalua kuten SWOT analyysiä. Analyysin kautta voidaan tarkastella ICON:in eri osa-alueiden heikkouksia ja vahvuuksia. Samaa työkalua voidaan hyödyntää myös itse kohteiden analyysiin. Hyviä käytäntöjä ICON:ssa on myös toimintaympäristöön liittävät menetelmät. PESTE analyysin avulla arvioimme toimintaympäristöön ja tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia. PESTE analyysi sisältää tulevaisuuden arvioinnin viiden osaalueen suhteen jotka ovat: poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset tapahtumat alla olevan kuvan mukaisesti.

 

ICON:ssa käytämme johtamisen ja päätöksenteon tueksi menetelmää, johon listataan erilaiset riskit ja niille annetaan prosentuaalinen todennäköisyys- sekä hintaskenaario. Näitä edellisiä työkalua ja niiden tuloksia yhdistämällä arvioidaan erillaisien riskien toteutumistodennäköisyyttä ja tehdään toimenpiteitä riskien piennetämiseksi.

Seuraavassa blogissa kerromme miten kehityskohteet ja kumppanit valitaan. 

ICON - MIPIM 2017, Mitä maailmalla tapahtuu?

18
maj
2017

Maaliskuun 14. päivä. Ulkona +17 astetta ja aurinko paistaa. Paikka on Ranskan riviera ja elokuvafestivaaleistaan tunnettu Cannesin kaupunki. Kaupungin rantabulevardia pitkin kävelee suuri määrä pukuihin pukeutuneita miehiä ja naisia. On maailman suurimpien kiinteistöalan messujen MIPIM (ranska: Le marché international des professionnels de l’immobilier) avajaispäivä.

Messut järjestetään vuosittain keväällä Ranskan Cannesissa, mihin kokoontuvat kiinteistöalan suurimmat pelurit. Yhteensä he edustavat noin 550 miljardin euron pääomaa, mikä on noin 10 x Suomen valtion budjetti. Sijoittajien lisäksi paikalla on edustettuina useita maailman suurkaupunkeja. Edustajat esittelivät kaupungeissa suunnitteilla olevia kehityshankkeita ”Urban (re)development”-nimikkeen alla.

Rakennushankkeiden suuruusluokkaa on vaikea kuvailla, mutta tässä osviittaa antava vertailu: Göteborin kaupungissa tullaan seuraavan 10 vuoden aikana jakamaan yhteensä noin 3 miljoonaa neliötä rakennusoikeutta. Espoon suurpellon alueella, missä ICON:llä on 25000 neliötä rakennusoikeus on kokonaisuudessaan noin 1 miljoonan neliötä alue, johon mahtuu noin 15000 asukasta. Dubaissa aloitetun kaupunginosahankkeen esittelyssä, kuvailtiin hanketta seuraavasti: ”kun saimme kaupunginosahankkeen vision tietoomme, aloitimme suunnittelun. Kahdeksantoista kuukautta kestäneen suunnittelujakson jälkeen aloitimme kaupunginosan rakentamisen.” 

Dubain pienoismalli uudesta kaupunginosasta.

Sijoittajien ja kaupunkien lisäksi paikalla oli edustajia kaikista kiinteistöalan sidosryhmistä — suunnittelijoista urakoitsijoihin ja konsulteista kiinteistöjen käyttäjiin.

Messujen aikana esiteltiin mitä mielenkiintoisimpia hankkeita, suunnitelmia ja konsepteja - niin käynnissä olevia kuin tulevia. Maailmalla nousevana trendinä on niin sanotut ”mixed-use” kiinteistöt. Näissä yhdistetään eri toimia saman katon alle - kuten asumista ja eri palveluita. Kyse ei kuitenkaan ole esim. kauppakeskuksesta, josssa on samassa rakennuksessa asuntoja, vaan paljon monimuotoisemmasta ratkaisusta. Aikaisemmin viitatussa Dubain kaupunginosahankkeessa olisi mietitty miten kevyt-, joukko-, ajoneuvoliikenne saadaan mahdollisimman tehokkaasti toimimaan kyseisessä kaupunginosassa sekä miten kaupunginosa liitetään toisiin olemassa oleviin kaupunginosiin sen toimiessa osana suurempaa Dubain metropolia. Tällaisille hankkeille on suurta kysyntää maailmalla.

Tulevaisuudessa tullaan kasvavissa määrin näkemään hankkeita missä monimuotoisuudella ratkotaan useampi ongelma. Digitalisoitumisen tuomien mahdollisuuksien kautta, tullaan näkemään rakennuksia jotka ”tietävät” ja ”tuntevat” käyttäjänsä. Älyllä voidaan ohjata rakennuksen eri osia lähes täydellisesti. Eri käyttäjien kautta tapahtuva ohjaus jää tulevaisuudessa kokonaan pois ja kaikki tehdään eri järjestelmien kautta. Me ICONilla uskomme vahvasti aiheeseen ja kehitämme tähän ratkaisuja aktiivisesti.

Monimuotoiset kiinteistöt tuovat myös eri palvelut paljon lähemmäksi niiden käyttäjiä. Eri kaupunginosiin voidaan sijoittaa lähes kaikki kyseisen kaupunginosan asukkaiden vaatimat palvelut.  Toimistorakennusten tarve tulee myös pienenemään teknologian kehityksen myötä. Yhä useampi toimistotyöntekijä tulee tulevaisuudessa tekemään etätyötä niin sanotuissa ”yhteisissä olohuoneissa” ja/tai ”jaetuissa toimistotiloissa/toimistohotelleissa”. Perinteinen ”working from home” tulee myöskin olemaan merkittävä osa tulevaisuutta. Tämä trendi on havaittu myös meillä ICONilla ja Suurpelto-hankkeemme etsii ratkaisuja tähän muutokseen. Suurpeltoa suunnitellaan monimuotokäytteiseksi sekä alueena, että kohteemme kautta.

Päätään nostavat myös kiinteistön eri vaiheissa hyödynnettävät digitaliset ratkaisut. Suunnittelun avuksi on tullut erilaisia mallinnussovelluksia joilla voidaan mallintaa esim kiinteistön ”wifi” kuuluvuutta, valaistuksen vaikutusta ympäristöön, uusiutuvien energioiden hyödyntämistä, lämpökuormaa ja niin edelleen. Kiinteistöt voidaan istuttaa realistisen näköisesti olemassa olevaan ympäristöön hyödyntämällä lennokkeja (drone) ympäristön mallinnuksessa. Kaupunkikuvamalleja voidaan toteuttaa niin, että kiinteistöjen vaikutukset ympäristöön saadaan yhdestä mallista. Käytön ajaksi on olemassa ratkaisuja joilla valvotaan kiinteistön eri osia ja niissä tapahtuvaa liikehdintää. Tämän avulla voidaan maksimoida kiinteistön eri osien tehokas käyttö sekä energiatehokas toiminta. Käyttäjät ohjataan tiloihin jossa olosuhteet vastaavat parhaiten käyttäjien tarpeita jne.

Hiukan kauemmaksi tulevaisuuteen viedyissä visioissa esitettiin esimerkkinä sellaista ratkaisua, jossa erilaisia suuria rakennuslevy-elementtejä ja pilareita käytetään hyödyksi ottaen olemassa olevien rakennusten väliin jäävä tyhjä tila hyötykäyttöön. Kun tämä idea kehittyy - voidaan tulevaisuudessa rakennuslevyteniikkaa hyväksikäyttäen, rakentaa esim nanohiilestä roikkuvia pilvenpiirtäjiä. Tässä olemassa olevaa ympäristöä ja luontoa pyritään  häiritsemään mahdollisimman vähän kun pilarit  — mihin rakennuslevyt kiinnitetään ja mistä pilvenpiirtäjät rakennetaan levyn alaosaan katosta kiinni — vievät vain pienen määrän maa-alaa verrattuna siihen, että kaikki rakennukset rakennettaisiin maasta ylöspäin. Tätä samaa ratkaisua hyödyntäen voidaan rakentaa myös ns. ”käänteisiä pyramidejä”. Eli rakennuksia mitkä seisovat pyramidin kärki maahan päin.

Schindlerin visio roikkuvista pilvenpiirtäjistä

Me ICONilla uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuuden kiinteistöt ovat monimuotoisia ja älykkäitä. Kiinteistön ja sen käyttäjien tarvitsemat hyödykkeet tuotetaan paikan päällä tai ne tuodaan sinne hyvin läheltä. Käyttäjät voivat asua, tehdä töitä, järjestää juhlia ja käydä salilla yhdessä ja samassa paikassa. Lisäksi, uskomme älykkääseen joukkoliikenteeseen liikuttamaan käyttäjiä paikasta toiseen kun liikkumista tarvitaan. Tällä voimme vähentää autopaikkojen rakentamista ja käyttää senkin tilan mulla tavalla hyödyksi. Kestävä kehitys on maailmalla kiinteistöalalla nouseva trendi ja me ICONilla haluamme olla Suomessa tämän trendin aallon harjalla.

Tulevaisuuden energiaratkaisut kiinteistössä osa 2 (2) - haastattelussa Teemu Rovio Virte Solar Oy:stä

07
april
2017

MITÄ OVAT HYBRIDIENERGIARATKAISUT?

ICONin tavoitteena on rakentaa arkkitehtuurisesti kauniita, ympäristöystävällisiä, helppokäyttöisiäja energiatehokkaita kiinteistöjä joissa on mukavaa asua. Nämä arvot ovat kytköksissä toisiinsa. 

Kylmä tai kuuma huoneisto, vedon tunne tai muu yleisesti asumista haittaava ”ominaisuus” ovat asioita joihin etsimme aktiivisesti ratkaisuja. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa erittäin korkelaatuinen asumisen kokemus energiatehokkaassa kiinteistössä. Meidän näkemyksemme on, että todellinen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys rakentuvat omavaraisuuskäsitteen ympärille. 

Me ICONilla halusimme selvittää, mitä toimenpiteitä voimme tehdä niin, että pääsemme askeleen lähemmäksi omavaraisuutta. Selvityksen alkupäässä nousi esille kaksi termiä tai käsitettä; uusiutuvat energialähteet ja hybridienergiaratkaisut — mitä nämä ovat? Lähdimme selvittämään asiaan ottamalla yhteyttä kahteen eri tahoon.

Blogin ensimmäisessä osassa keskustelimme Touko Sikalan Smart Heating Oy:stä kanssa hybridienergiaratkaisuista ja niiden luomista mahdollisuuksista. Toukon kanssa käydyssä keskustelussa sivuttiin aurinkoenergian hyödyntämistä osana hybridienergiatuotantoa. Halusimme porautua syvemmin tähän energiatuotantomuotoon.

Aurinkoenergian hyödyntämisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista haastattelimme tekniikan tohtori Teemu Roviota Virte Solar Oy:stä. Virte Solar on tuonut Suomen markkinoille Virte Aurinkokaton. Virte Aurinkokatto on täysin uudenlainen aurinkosähköratkaisu. Katto pinnoitetaan sähköä tuottavilla ohuilla ja kevyillä aurinkopaneeleilla. Ratkaisu on elegantti, tehokas ja kattoystävällinen. Virte Solar toimittaa järjestelmät kokonaisuutena valmiiksi asennettuna. Toimita-alueena on koko Suomi.

ONKO AURINKOENERGIA KANNATTAVAA SUOMESSA?

Toisille on, toisille ei.

Koska Suomessa aurinko nousee kesäksi ja laskee talveksi, aurinkosähkövoimala on paras investointi sille, joka tarvitsee paljon sähköä kesäisin. Arvokkainta on omaan kulutukseen tuotettu sähkö, koska silloin säästää verot, siirtomaksut ja energian hinnan. Verkkoon tuotetusta ylijäämäsähköstä saa vain energian hinnan, joka juuri nyt on vain kolmannes sähkön kokonaiskustannuksista.

Isompi voimala on aina kustannustehokkaampi kuin pieni. Lisäksi pitää olla aurinkoinen paikka, jonne voimalan saa sijoittaa.

Yritykset saavat aurinkosähköinvestointiin Tekesiltä 25 % energiatuen, mikä tekee aurinkovoimalasta välittömästi mielenkiintoisen yrityksille, jotka kuluttavat runsaasti sähköä.

MITKÄ OVAT AURINKOENERGIAN RAJOITUKSET?

Kaikkia uusiutuvia energianlähteitä kiusaa lievä arvaamattomuus. Vaikka sääennusteesta näkee, millainen sähköntuotanto on seuraavana päivänä, ensi kuun tuotantoa ei näe mistään. Vuositasolla vaihtelu on kuitenkin maltillista.

Koska aurinko laskee talveksi, kaikkea tarvitsemaansa sähköenergiaa ei voi saada aurinkovoimalasta. Hyvänä mitoituksena pidetään nykyään sitä, että 25—30 % kiinteistön sähköenergian kulutuksesta voidaan tuottaa omalla aurinkovoimalalla.

ONKO AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ / SUURISSA KIINTEISTÖISSÄ KUSTANNUSTEHOKASTA?

On, mutta se ei ole helppoa. Taloyhtiön on saatava aurinkoenergia kannattamaan ilman yhteiskunnan tukia. Tällöin kannattavuus vaatii runsasta sähkönkulutusta, mieluummin yli 30 000 kWh vuodessa, jotta isonkin voimalan tuotto saadaan omaan käyttöön. Omakulutuksen yli tuotettu sähkö kannattaa yleensä käyttää syrjäyttämään kaukolämpöä, koska kaukolämpö on tyypillisesti kalliimpaa kuin sähköenergia ilman siirtomaksuja ja veroja.

Toisaalta taloyhtiön on helppo saada pitkäaikaista lainaa edullisella korolla, mikä auttaa jyvittämään aurinkovoimalan 30-vuotisen investoinnin mahdollisimman pitkälle ajalle.

MITÄ VAADITAAN, ETTÄ AURINKOENERGIAA PYSTYTÄÄN PAREMMIN HYÖDYNTÄMÄÄN?

Avainasemassa ovat sähköä kuluttavat laitteet, joita voidaan käyttää silloin, kun aurinkovoimalan tuotto on suurimmillaan. Jäähdytys ja ilmanvaihto käyvät täydellä teholla nimen omaan aurinkoiseen päiväsaikaan. Myös lämmin käyttövesi on hyvä käyttökohde aurinkosähkölle. Erilaiset lämpöpumput ja suurikokoiset kerrostavat lämminvesivaraajat helpottavat aurinkosähkön hyödyntämistä kiinteistön omaan käyttöön.

MITEN NÄET AURINKOENERGIAN YHTENÄ OSANA HYBRIDIENERGIAJÄRJESTELMIÄ KIINTEISTÖISSÄ?

Aurinkosähkö on erinomainen lisä kiinteistön omavaraisenergiapalettiin. Sähkö on kalleinta ostoenergiaa, samoin kuin sähköä tuottava voimala on kallein voimala wattia kohden. Hybridijärjestelmillä on mahdollista saavuttaa synergiaetuja lämpöpumppujen, varaajien ja voimaloiden kesken, jolloin kaikista investoinneista saatava hyöty kasvaa.

Me ICONilla uskomme siihen, että energiatehokas ja ympäristöystävällinen kiinteistö on helppo käyttää ja mukava asua. Pyrimme projektiemme kautta selvittämään ja toteuttamaan erilaisia näihin arvoihin pohjautuvia ratkaisuja niin, että askel askeleelta pääsemme lähemmäksi omavaraisia kiinteistöjä. Hyvänä muistutuksena myös se, että omavaraisuus pienentää tarvittavan ostoenergian määrää ja ostoenergia vastaa noin 40-50 % kiinteistön ylläpitokustannuksista. Omavaraisessa kiinteistössä on halvempi asua.