ICON Corporation on tehnyt tutkintapyynnön entisen toimitusjohtajan toimista yhtiössä

Tehtävästään maaliskuussa vapautetun toimitusjohtajan toimiin yhtiössä epäillään liittyvän epäselvyyksiä. Väärinkäytösepäilyt tulivat esille hallituksen teettämistä ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimista toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän hallintotavan tarkastusta koskevista raporteista. Yhtiö on aloittanut asianmukaiset korjaustoimenpiteet.

Tapahtumat on selvitetty Finanssivalvonnalle sekä yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Yhtiö jatkaa toimintaa vaihtoehtorahastojen hoitajana. ICON:in ja sen tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemien velkakirjojen korot on maksettu sijoittajille sopimusten mukaisesti.

Epäselvyydet liittyvät mm. lähipiiriyhtiöille tehtyihin rahasiirtoihin konsernin emoyhtiöstä. Suhteutettuna toiminnan laajuuteen rahasummat eivät ole merkittäviä. Hallitus on käynnistänyt asiantuntijoiden suosittelemat toimenpiteet varojen palauttamiseksi. Raporteissa esille nousseet toimintaan liittyvät epäkohdat on korjattu.

Edellä mainittujen epäselvyyksien lisäksi on hallituksen teettämässä tarkastuksessa käynyt ilmi se, että entisen toimitusjohtajan aikana on ICON Crown Hotel Bond -velkakirjalainalla kerättyjä varoja siirretty konsernin sisällä. Yhtiössä on aloitettu toimenpiteet varojen palauttamiseksi. Lisäksi ICON Wasa Bond -hankkeen kiinteistökauppaan liittyy epäselvyyksiä, joita korjataan parhaillaan.

Samanaikaisesti yhtiö käy neuvotteluja lisärahoituksesta useiden ammattimaisten sijoittajien kanssa. Yhtiön strategiana on omistuspohjan laajentaminen lyhyellä aikavälillä. Yhtiön kiinteistökehitysprojektit jatkuvat suunnitelmien mukaan ja useiden asuntojen markkinointi on parhaillaan käynnissä.

Käynnissä olevien prosessien johdosta on mahdollista, että yhtiön liiketoiminnassa tapahtuu hetkellisiä häiriöitä. Tämä voi tarkoittaa velkakirjojen korkojen maksun hetkellistä ja tapauskohtaista viivästymistä tai muita pieniä häiriöitä. Yhtiö sitoutuu noudattamaan sopimuksissa olevia ehtoja ja valvomaan sijoittajien suojaa.

ICONilla käynnissä useita kiinteistökehityshankkeita kasvukeskuksissa

ICON Corporation tytäryhtiöineen kehittää ja rakennuttaa kiinteistökohteita pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa. Parhaillaan kehitteellä on kuusi eri kiinteistöhanketta, joihin valmistuu yhteensä yli 1200 asuinhuoneistoa tai hotellihuonetta ja joiden yhteisarvo kohoaa yli 280 miljoonaan euroon. Projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Lisätietoja hankkeista yhtiön kotisivuilla.

ICON rahoittaa hankkeitaan pääasiassa vaihtoehtorahastoihin kerätyillä varoilla. ICON hallinnoi tällä hetkellä viittä vaihtoehtorahastoa, joiden sijoittajat ovat pääosin varakkaita yksityishenkilöitä ja ammattimaisia sijoittajia. ICON on aiemmin laskenut liikkeelle yhdeksän eri joukkovelkakirjatuotetta. Jatkossa yhtiö keskittyy vaihtoehtorahastotoimintaan. Yhteensä ICON:in tuotteisiin on sijoittanut yli 3000 henkilöä, yhteisöä ja säätiötä.

Lisätietoja

Yhtiön virallisena tiedotuskanavana toimii yhtiön Internet-sivut www.iconfund.fi ja sijoittajille henkilökohtaisesti lähetettävät kirjeet.

Sijoitustuotteiden ehtoihin ei ole tullut muutoksia. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin tuotteen sopimusehdoista. Rahastojen vuosiraportit on postitettu sijoittajille maalis-huhtikuun vaihteessa.

Sijoitustuotteisiin liittyvät kysymykset backoffice@iconfund.fi  tai vaihteeseen 010 321 2424 (puhelut arkisin klo 9:00 – 15:00)

 

Muut kysymykset ja mediayhteydenotot:

Jari Koskinen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 143 8681

 

Rahasto- ja velkakirjasijoittajille tiedote toimitetaan vielä kirjeitse.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™