Kohti kannattavaa kiinteistökehitystä — Näin ICON Kiinteistörahastot rakentaa käsinkosketeltavaa tuottoa

Oletko kiinnostunut sijoittamisesta kiinteistösijoitusrahastoon? Tässä blogikirjoituksessa kerromme, miten rahastojemme avulla toteutettava kiinteistökehitys toimii.

Kiinteistökehitys alkaa aina potentiaalisen kehityskohteen valinnasta sekä sijoitettavan kohteen rahoittamisesta. Varsinaisessa kehityshankkeessa luodaan kiinteistösuunnitelma, jonka pohjalta tehdään kiinteistökohtaiset ratkaisut ja siihen sopiva toteutus. Tämän jälkeen kohteen myynnistä ja hallinoinnista vastaavat useamman alan ammattilaiset. Lopuksi rahastotuotto jaetaan sijoittajien kesken.

1. Kehityskohteen valinta

Kehityskohteen valinnassa kokemus ja asiantuntemus ovat valttia. Tavoitteenamme on löytää sijoituskohteita, jotka tarjoavat parhaan tuottopotentiaalin sijoittajille. Väestöpohjan ja asiakastarpeiden tunteminen auttavat rakentamaan oikeanlaisia kiinteistöjä.
Hedelmällisen sijoituksen varmistamiseksi tontille on valittava sille sopiva käyttötarkoitus. Tämän vuoksi valinta asuin- ja liikekiinteistöjen rakennuttamisen välillä ei voi perustua arvailujen varaan.
Kiinteistöjen valinta tapahtuu ensisijassa kiinteistön sijainnin, hinnan ja kehityskelpoisuuden perusteella. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kohteen asemakaava, tuottopotentiaali ja riskianalyysi. Päätösten tueksi käytämme myös tilastotietoa markkinoista. Kiinteistöt ostetaan esimerkiksi ammattimaisilta sijoittajilta, säätiöiltä, kuntayhtymiltä ja kaupungeilta.

2. Sijoittajat

Kehityshankkeisiin sijoittavat voivat olla niin yksityishenkilöitä, sijoitus­yrityksiä kuin ammattisijoittajiakin. Myös ICON sijoittaa omiin rahastoihinsa ja ICONin omavaraisuusaste on aina hyvällä tasolla ennen kiinteistön kehittämistä eli rakentamista, mikä vähentää kehityshankkeen riskiä.
Kiin­teistösijoittamisen voi aloittaa sijoittamalla vähintään 20.000 € ICON­ Kiinteistökehitys Erikoissijoitusrahastoon. Sijoittajille toimintamallimme tarjoaa vaivattomampaa sijoittamista ilman sijoitukseen tai kiinteistöön liittyvää hallinnointia. Näin sijoittaja pääsee hyötymään kaupungistumisesta ja kiinteistökehityksestä helppohoitoisemmin.

3. Kiinteistösuunnitelman teko

Kehityshanke aloitetaan kiinteistösuunnitelmalla, jonka avulla kehityshanke jalostetaan ideatasolta aina rakennuslupaan asti. Rakentamisen pohjana on aina idea siitä kenelle rakennetaan. Tämän vuoksi asiakastarpeet on tunnettava. Tarkoituksenmukaisen rakentamisen lisäksi tavoit­teenamme on luoda arkkitehtuurillisesti kauniita, energiatehokkaita ja miellyttäviä käyttökokemuksia tarjoavia kiinteistöjä.
Kiinteistösuunnitelman teko ja hankkeen toteutus tehdään yhteistyössä useiden eri alojen ammattilaisten kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu hankkeen aikana niin arkkitehtitoimistoja, urakoitsijoita, taloudellisia neuvonantajia kuin pankkejakin.

4. Kiinteistöhankkeen toteutus

Toteutusvaiheessa kehityskohteen arvoa nostetaan esimerkiksi uusimalla koko talotekniikka ja muuttamalla kiinteistön käyttötarkoitusta tai tarvittaessa rakentamalla tilalle uusi, taloudellisesti kannattavampi rakennus.
Kiinteistökehityksen ideana on luoda kiinteistölle lisäarvoa kehittämällä kohdetta. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi:
ostamalla toimistokiinteistön, muuntamalla sen käyttötarkoitusta ja kunnostamalla vanha kiinteistö uudenveroiseksi aina talotekniikkaa myöden rakentamalla uudelle maa-alueelle tai vanhan tontin päälle kokonaan uusi rakennus, mikäli se on taloudellisesti kannattavampaa.
Meille on tärkeää, että kiinteistösijoittamiseen kuuluvia projekteja hallinnoidaan tehokkaasti. Toimimme tiiviissä yhteistyössä projektiin osallistuvien yhteistyökumppaneiden kanssa sovittaessa käytännön toteutuksesta. Näin varmistamme, että yhteiset tavoitteet ovat selkeitä ja projekti sujuu jouhevasti, mikä minimoi mahdollisten väärinkäsitysten syntymistä.

5. Kohteen myynti ja hallinointi

Kiinteistökehityksen tekeminen isossa mittakaavassa tuottaa tuntuvia synergiaetuja. Kiinteistöjen ja urakoiden ostohinnat pysyvät alhaisina, kiinteistön käyttötarkoitusta voidaan muuttaa ja myös laaja kiinteistötekniikan muutos on mahdollista.
Kiinteistöjen myynnin edistämiseksi hyödynnämme kiinteistönvälittäjiä ja myynti tapahtuu usein jo rakennusaikana. Tämän jälkeen kohteiden ja rahastojen hallinnointiin osallistuu yhteistyökumppaneita, kuten rahastonhallinnan tai juridiikan ammattilaisia.

6. Rahastotuotto

Lopuksi kiinteistön tuotto (korot, osingot, sijoituskohteiden arvonnousut) jaetaan rahaston sijoittajien kesken. ICON saa menestyspalkinnon vasta kun sijoittajat saavat tuottoa omalle sijoitukselleen.
Tuoton saavuttamiseksi sijoittajien on sitouduttava vaihtoehtorahastoihimme tietyksi määräajaksi, ja rahat ovat saatavissa tuottoineen kohteen valmistuttua (poikkeuksena ICON Kiinteistökehitys Erikoissijoitusrahasto, joka on aina auki uusille sijoituksille ja lunastuksille). ICON Real I- ja ICON Real Estate Fund II -rahastojen tulosten pohjalta voimme todeta, että ICONin sijoitusstrategia on vertaansa vailla.

Seuraavissa blogikirjoituksissa pureudumme toimintamalliimme yksityiskohtaisemmin.

 

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™