Tulevaisuuden energiaratkaisut kiinteistöissä osa 1 (2) – haastattelussa Touko Sikalaa Smart Heating Oy:stä

MITÄ OVAT HYBRIDIENERGIARATKAISUT?

ICONin tavoitteena on rakentaa arkkitehtuurisesti kauniita, ympäristöystävällisiä, helppokäyttöisiäja energiatehokkaita kiinteistöjä joissa on mukavaa asua. Nämä arvot ovat kytköksissä toisiinsa. 

Kylmä tai kuuma huoneisto, vedon tunne tai muu yleisesti asumista haittaava ”ominaisuus” ovat asioita joihin etsimme aktiivisesti ratkaisuja. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa erittäin korkelaatuinen asumisen kokemus energiatehokkaassa kiinteistössä. Meidän näkemyksemme on, että todellinen energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys rakentuvat omavaraisuuskäsitteen ympärille. 

Me ICONilla halusimme selvittää, mitä toimenpiteitä voimme tehdä niin, että pääsemme askeleen lähemmäksi omavaraisuutta. Selvityksen alkupäässä nousi esille kaksi termiä tai käsitettä; uusiutuvat energialähteet ja hybridienergiaratkaisut — mitä nämä ovat? Lähdimme selvittämään asiaan ottamalla yhteyttä kahteen eri tahoon. 

Blogin ensimmäisessä osassa haastattelimme Touko Sikalaa Smart Heating Oy:stä. Touko toimii Smart Heating Oy:n myyntipäällikkönä ja on yksi yrityksen osakkaista. Smart Heating Oy toteuttaa markkinoiden tehokkaimmat kerrostalojen lämmöntalteenottoratkaisut (LTO) ja muut hybridilämmitysjärjestelmät. Älykäs kiinteistöautomaatio ohjaa ja valvoo lämmitysjärjestelmää sekä muuta talotekniikkaa esimerkiksi ilmanvaihtoa. Smart Heating Oy toteuttaa lämmitysjärjestelmät kokonaistoimituksena suunnittelusta asennukseen ja etävalvontaan saakka. Toiminta-alueena on koko Suomi.

MITÄ ON HYBRIDIENERGIATUOTANTO?

Energia tuotetaan vähintään kahdella eri lämmönlähteellä. Yleisesti hybridienergiatuotantolaitos pyritään rakentamaan siten, että lämmönlähteenä on sekä uusiutuvaa energiaa, että korkealämpöinen energialähde. Uusiutuvia energialähteitä voi olla useitakin, kuten esimerkiksi poistoilmanlämmöntalteenotto + maalämpö. Tyypillisimpiä korkealämpöisiä lähteitä voi olla esim. öljy, kaukolämpö, maakaasu ja suora sähkökin.

Hybridienergialaitoksia on pääsääntöisesti käytetty keskisuurissa ja suurissa rakennuksissa, mutta viime aikoina sitä ollaan enenevissä määrin viemässä myös aluelämpölaitoksiin. Omakotitalojen lämmönlähteenä hybridienergiaratkaisuja on käytetty jo pikään, kun asuinkiinteistöissä tähän ajatukseen on vasta herätty.

MIKÄ ON KUSTANNUSTEHOKKAIN HYBRIDIENERGIATUOTANNON ENERGIAN LÄHDE?

Hybridienergiatuotannossa on aina ratkaisevin tekijä kaikkien lämmönlähteiden oikea mitoitus, lämmönlähteiden toimiva ohjaus ja eri lämmönlähteiden yhteistuotannon optimointi. Myös kiinteistön koko ja rakenne vaikuttavat siihen mikä on kustannustehokkain ratkaisu. Pääasiassa kuitenkin poistoilmanlämmöntalteenotto ja maalämpö ovat kustannustehokkaimmat muodot. Nykyinen pumpputeknologia mahdollistaa lämmönlähteiden hyvin tarkan ohjauksen. Kuitenkaan ilman kattavaa ja luotettavaa ulkoista automatiikkaa hyväkään laitteisto ei toimi toivotulla tavalla.

MITÄ NÄIDEN RATKAISUJEN HYÖDYNTÄMISESSÄ TULISI OTTAA HUOMIOON NIIN VANHOISSA KUIN UUSISSA RAKENNUKSISSA?

Aivan ensimmäinen vaatimus on, että kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitys. Toinen usein määräävä tekijä on myös kiinteistön energian kokonaiskulutus.

Vanhassa kiinteistössä lähdetään liikkeelle siitä, että onko kiinteistössä koneellinen ilmanvaihto tai onko se helposti muutettavissa koneelliseksi. Jos koneellinen ilmanvaihto on pelkästään koneellinen poisto, on kartoitettava se, että kuinka suuri ilmamäärä puhaltimella vaihdetaan vuorokaudessa. Jos koneella vaihdetaan riittävä määrä ilmaa ympäri vuorokauden per puhallin, niin lämmöntalteenotto on ensisijainen lämmönlähde. Näiden mitoituksen perusteella mitoitetaan koko järjestelmä. Rinnalle voidaan sitten rakentaa kiinteistöstä riippuen maalämpöä tai ilma-vesilämpöä vaikka lähes täyteen mitoitukseen saakka.

Tärkein huomio tulee kiinnittää siihen, että jokainen kiinteistö on erilainen ja vaatii ehdottomasti yksilöllisen suunnittelun. Tietty vakioratkaisu ei toimi viereisessä kiinteistössä ja toisinpäin. Kun lämmitysjärjestelmä toteutetaan tehdään saman toimittajan kanssa suunnitelmasta toteutukseen, niin tilaaja voi luottaa siihen, että vastuunkantaja järjestelmän toimivuudesta on tiedossa.

Uusissa rakennuksissa mahdollisuudet ovat hyvin moninaiset. Kuitenkin käytännössä kustannustehokas rakentaminen usein sulkee pois monet lämmönlähteet. Uusien rakennuksien energiatehokkuus on usein myös aivan toista luokkaa verrattuna vanhoihin rakennuksiin. Esimerkiksi poistoilman lämmöntalteenotto hoidetaan jo ilmanvaihtokoneella ja kokonaisenergian kulutus on pienempää.

Kuitenkin uudisrakentamisessa olisi varhaisella ja hyvällä suunnittelulla suuret mahdollisuudet päästä kohti energiatehokkaita ja lämmityksen osalta omavaraisia kiinteistöjä. Se vaatii kuitenkin myös mittavan automatiikan ja vaativamman talotekniikan, mikä usein on syynä siihen, että tällainen järjestelmä rajataan pois investoinnin päätösvaiheessa.

ONKO HYBRIDIENERGIARATKAISUILLA MAHDOLLISTA SAADA KIINTEISTÖ OMAVARAISEKSI JA SILTI MUKAVAKSI SEN KÄYTTÄJILLE?

Hybridiratkaisulla voidaan tehdä kiinteistö omavaraiseksi lukuun ottamatta sähkön omavaraisuutta. Toimivalla automaatiolla saadaan myös asumismukavuutta ja hyvä käytettävyys. Uskon, että tulevaisuudessa valveutunut kuluttaja kaipaa asuntoonsa etäkäytön mahdollisuuksia. Näitä pystymme tarjoamaan jo nyt meidän automaation kautta.

Tällä hetkellä sähkön varastointi on sen verran kallista suhteessa verkosta saatavaan ostosähköön, että se ei ole mielestäni järkevää. Tulevaisuudessa kuitenkin, jos pohjoisella havumetsävyöhykkeellä voidaan tehdä ympärivuotisesti sähköä riittävästi, niin kyllä se on mahdollista. Ongelmaksi muodostuu meidän muutamat erittäin kylmät talvipäivät, jotka vaativat hetkellisesti runsaasti huipputehoa lämmitykseltä.

MITÄ KAIKKIA ENERGIALÄHTEITÄ VOIDAAN YHDISTÄÄ HYBRIDIENERGIATUOTANTOON?

Kattavalla automatiikalla voidaan yhdistää periaatteessa mitä tahansa lämmön- tai sähkönlähteitä. Voisi jopa sanoa, että ainoastaan mielikuvitus on rajana.

Äärimmäinen esimerkki olisi järjestelmä, jossa on lämmitysenergian tuottoon poistoilmanlämmöntalteenotto, maalämpö, vesistölämpö, ilma-vesilämpö, kaukolämpö, öljy, maakaasu, sähkökattila, aurinkolämpö, jäteveden lämmöntalteenotto ja omakoti-puolella myös vesitakat, savukaasun talteenotto yms. Sähkönenergian tuottoon aurinkosähkö, tuulisähkö ja chp-laitos (häkäpönttö).

Me ICONilla uskomme siihen, että energiatehokas ja ympäristöystävällinen kiinteistö on helppo käyttää ja mukava asua. Pyrimme projektiemme kautta selvittämään ja toteuttamaan erilaisia näihin arvoihin pohjautuvia ratkaisuja niin, että askel askeleelta pääsemme lähemmäksi omavaraisia kiinteistöjä. Hyvänä muistutuksena myös se, että omavaraisuus pienentää tarvittavan ostoenergian määrää ja ostoenergia vastaa noin 40-50 % kiinteistön ylläpitokustannuksista. Omavaraisessa kiinteistössä on halvempi asua.

Blogin toisessa osassa keskitytään aurinkoenergiaan osana hybridienergiajärjestelmiä.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™