Työkalujen merkitys riskien minimoimisessa  (osa 2 / 2) 

Kohteiden ja kumppanien valintaprosessi

ICON on kirjannut strategiaansa ne tavoitteet, joita yhtiöllä on omien tuotteiden ja kohteiden osalta. Jokaista hanketta tarkastellaan aluksi ”strategia-silmälasit” päässä. Mikäli kohde on strategiaamme sopiva, jatketaan kohteen tarkastelua pureutumalla sen eri osa-alueisiin. Mitä kohde maksaa ja mikä on sen tuotto-odotus? Entä mitä kohteelle pitää tehdä, jotta sen tuotto-odotus toteutuu. 

Kohteen tiedot, kuten sijainti, arvioitu kehityksen kustannus, myyntihinta sekä myyjänä olevan tahon luotettavuus syötetään analysointi-työkaluun, joita avulla saamme lyhyen tai pitkän kaavan kautta tarkasteltua sen, onko kohde ylipäätään meitä kiinnostava ja soveltuuko se meidän strategiaan. Jos soveltuu, seuraavaksi tulee tarkasteltavaksi se, minkälainen kehityshanke kohteen ympärille on rakennettava, jotta siitä saadaan paras mahdollinen tuotto sijoittajille.

Kohteiden toteuttamiseksi tarvitaan eri ammattikuntiin kuuluvia kumppaneita kokonaisuuden ja eri osa-alueiden menestyksekkääseen läpivientiin. Näiden kumppaneiden valitsemiseen on ICONissa luotu oma prosessi. Prosessissa kumppaneita vertaillaan keskenään seuraavia osa-alueita analysoimalla; yritys, talous, referenssit ja hinta. Kumppanit pisteytetään prosessin lopputuloksena niin, että hinnasta voi saada maksimissaan 100 pistettä ja muista osa-alueista 100 pistettä. Pisteidenjaon jälkeen voidaan tehdä lopullinen valinta kumppaneiden suhteen.

Kun oikea kohde ja kumppanit ovat valikoituneet, voimme ryhtyä pureutumaan kohteen ominaisuuksiin ja niihin liittyviin riskeihin hyödyntäen yllä- ja edellisessä blogissa mainittuja työkaluja. Kyseisten toimenpiteiden avulla pyrimme valikoimaan ICONille ja tuotteillemme sopivimmat kohteet ja kumppanit.

ICON toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana. Vaihtoehtorahastojen markkinointi Suomessa vaatii Finanssivalvonnan myöntämän markkinointiluvan. Luvan saamisen edellytyksenä on se, että vaihtoehtorahaston hoitaja osaa kuvata tuotteeseen liittyvät riskit tarpeeksi laajasti ja tarkasti niin, että sijoittajat ymmärtävät ne. Näiden riskien kartoittamiseen ja niiden kuvaamiseen on luotu omat prosessit. Prosessien kautta kartoitetaan rahastoihin ja muihin tuotteisiin liittyvät riskit sijoittajansuojan näkökannalta.

Yllä kuvattujen toimenpiteiden ja prosessien kautta, pystymme luomaan kokonaiskuvan sijoitustoiminnan varojen keruusta, kohteiden hankinnasta, niiden jalostamisesta aina niiden käyttäjiin asti. ICONin ”tuotteen” elinkaareen vaikuttavat riskit vaikuttavat niin ikään asiakkaisiimme — ovat he sitten sijoittajia tai lopputuotteen omistajia. Tästä syystä kiinnitämme nyt ja jatkossa erittäin suurta huomiota riskeihin ja niiden kartoittamiseen luotuihin prosesseihin. Käsittelemme yleistä riskikuvaa osana strategiaa, hallituksen työskentelyssä sekä osana operatiivista toimintaa.

Riskien tunnistamiseen kehitettyjä työkaluja ja prosesseja hyödyntäen, sekä niitä jatkuvasti jalostaen olemme kyenneet luomaan prosesseja, jotka avustavat meitä luomaan sijoittajillemme käsinkosketeltavaa tuottoa.

KÄSINKOSKETELTAVAA TUOTTOA™